BVIT Logo & Banner

BVIT Coast to Coast Phantom League DrawWeek 6 — Monday 11th March 2019

Glen BARWICK v Tim MITCHELL
Matt BRYANT v Jenny INGLE
Hazel HOCKLEY v Kay HANCOCK
VACANT v Marilyn LUCK
Rhian PATCHING v Joel SWINDAIL
Tim WILSON v Ryan UNDERWOOD


Week 7 — Monday 18th March 2019

Joel SWINDAIL v VACANT
Marilyn LUCK v Glen BARWICK
Jenny INGLE v Tim WILSON
Tim MITCHELL v Kay HANCOCK
Hazel HOCKLEY v Matt BRYANT


Week 8 — Monday 25th March 2019

Glen BARWICK v Ryan UNDERWOOD
Rhian PATCHING v Matt BRYANT
Joel SWINDAIL v Tim MITCHELL
Marilyn LUCK v Hazel HOCKLEY
Kay HANCOCK v Jenny INGLE


Week 9 — Monday 1st April 2019

Marilyn LUCK v Matt BRYANT
Kay HANCOCK v VACANT
Hazel HOCKLEY v Ryan UNDERWOOD
Joel SWINDAIL v Tim WILSON
Rhian PATCHING v Glen BARWICK


Week 10 — Monday 8th April 2019

Hazel HOCKLEY v Glen BARWICK
Kay HANCOCK v Tim WILSON
Joel SWINDAIL v Jenny INGLE
Marilyn LUCK v Rhian PATCHING
Ryan UNDERWOOD v Matt BRYANT
VACANT v Tim MITCHELL