BVIT Logo & Banner

BVIT Coast to Coast Phantom League Draw

Week 13 — Monday 13th May 2019

Hazel HOCKLEY v VACANT
Ryan UNDERWOOD v Joel SWINDAIL
Kay HANCOCK v Glen BARWICK
Marilyn LUCK v Tim MITCHELL
Matt BRYANT v Tim WILSON
Rhian PATCHING v Jenny INGLE


Week 14 — Monday 20th May 2019

Joel SWINDAIL v Matt BRYANT
Hazel HOCKLEY v Tim WILSON
Rhian PATCHING v Tim MITCHELL
Glen BARWICK v Jenny INGLE
VACANT v Ryan UNDERWOOD
Marilyn LUCK v Kay HANCOCK


Week 15 — Monday 27th May 2019

Marilyn LUCK v Tim WILSON
VACANT v Rhian PATCHING
Hazel HOCKLEY v Jenny INGLE
Kay HANCOCK v Ryan UNDERWOOD
Joel SWINDAIL v Glen BARWICK
Tim MITCHELL v Matt BRYANT


Top of Page