BVIT Logo & Banner

BVIT Coast to Coast Phantom League DrawWeek 8 — Monday 9th September 2019

Joel SWINDAIL v Glen BARWICK
Tim WILSON v Graeme BYRNES
Rhian PATCHING v Matt BRYANT
Hazel HOCKLEY v Ryan UNDERWOOD
Kay HANCOCK v Tim MITCHELL


Week 9 — Monday 16th September 2019

Tim WILSON v Matt BRYANT
Hazel HOCKLEY v Tim MITCHELL
Glen BARWICK v Ryan UNDERWOOD
Graeme BYRNES v Kay HANCOCK
Joel SWINDAIL v Rhian PATCHING


Week 10 — Monday 23rd September 2019

Tim WILSON v Matt BRYANT
Hazel HOCKLEY v Tim MITCHELL
Glen BARWICK v Ryan UNDERWOOD
Graeme BYRNES v Kay HANCOCK
Joel SWINDAIL v Rhian PATCHING


Week 11 — Monday 30th September 2019

Rhian PATCHING v Graeme BYRNES
Ryan UNDERWOOD v Tim WILSON
Joel SWINDAIL v Kay HANCOCK
Glen BARWICK v Hazel HOCKLEY
Matt BRYANT v Tim MITCHELL

Top of Page