BVIT Logo & Banner

BVIT Coast To Coast Phantom League Draw


Week 16 — Monday 28th May 2018

Justin BETTES v Reg POLLARD
Tim WILSON v Kay HANCOCK
James FORD v Glen BARWICK
VACANT v Matt BRYANT
Marilyn LUCK v Jenny INGLE
Jessica LOVETT v Betty MILL
Rhian PATCHING v Tim MITCHELL
Ryan UNDERWOOD v Joel SWINDAIL


Week 17 — Monday 4th June 2018

Matt BRYANT v Ryan UNDERWOOD
Marilyn LUCK v Tim MITCHELL
VACANT v Jenny INGLE
James FORD v Justin BETTES
Tim WILSON v Glen BARWICK
Joel SWINDAIL v Rhian PATCHING
Betty MILL v Kay HANCOCK
Reg POLLARD v Jessica LOVETT


Week 18 — Monday 11th June 2018

James FORD v Jessica LOVETT
Glen BARWICK v Betty MILL
Tim WILSON v Justin BETTES
Ryan UNDERWOOD v Jenny INGLE
VACANT v Tim MITCHELL
Reg POLLARD v Kay HANCOCK
Marilyn LUCK v Joel SWINDAIL
Rhian PATCHING v Matt BRYANT


Week 19 — Monday 18th June 2018

Rhian PATCHING v Jenny INGLE
Joel SWINDAIL v VACANT
Tim MITCHELL v Ryan UNDERWOOD
Jessica LOVETT v Tim WILSON
Justin BETTES v Betty MILL
Marilyn LUCK v Matt BRYANT
Glen BARWICK v Reg POLLARD
Kay HANCOCK v James FORD


Week 20 — Monday 25th June 2018

Tim WILSON v Marilyn LUCK
Reg POLLARD v Ryan UNDERWOOD
Betty MILL v Rhian PATCHING
Kay HANCOCK v Tim MITCHELL
Joel SWINDAIL v Jessica LOVETT
VACANT v James FORD
Justin BETTES v Matt BRYANT
Jenny INGLE v Glen BARWICK

Top