BVIT Logo & Banner

Week 6 — Monday 5th March 2018

Rhian PATCHING v Reg POLLARD
Tim MITCHELL v Glen BARWICK
Tim WILSON v VACANT
Justin BETTES v Jenny INGLE
Ryan UNDERWOOD v James FORD
Matt BRYANT v Jessica LOVETT
Joel SWINDAIL v Kay HANCOCK
Marilyn LUCK v Betty MILL

Week 7 — Monday 12th March 2018

Matt BRYANT v Kay HANCOCK
Betty MILL v VACANT
Justin BETTES v Tim MITCHELL
Tim WILSON v Ryan UNDERWOOD
Jessica LOVETT v Jenny INGLE
Rhian PATCHING v James FORD
Reg POLLARD v Marilyn LUCK
Glen BARWICK v Joel SWINDAIL

Week 8 — Monday 19th March 2018

Ryan UNDERWOOD v Betty MILL
Kay HANCOCK v Jenny INGLE
Marilyn LUCK v James FORD
Jessica LOVETT v Tim MITCHELL
Rhian PATCHING v Tim WILSON
Joel SWINDAIL v Justin BETTES
Matt BRYANT v Glen BARWICK
VACANT v Reg POLLARD

Week 9 — Monday 26th March 2018

Justin BETTES v Glen BARWICK
Matt BRYANT v Reg POLLARD
Kay HANCOCK v Jessica LOVETT
Jenny INGLE v James FORD
Marilyn LUCK v VACANT
Tim WILSON v Tim MITCHELL
Betty MILL v Joel SWINDAIL
Ryan UNDERWOOD v Rhian PATCHING

Top