BVIT Logo & Banner

Week 4 — Monday 7th August 2017

Betty MILL v Allan BATES
Hazel HOCKLEY v Jessica LOVETT
Ayesha PATTERSON v Tim WILSON
Reg POLLARD v Tim MITCHELL
Cassie LOVETT v James FORD
Glen BARWICK v Ryan UNDERWOOD
Donna HOLLAND v Kay HANCOCK
Justin BETTES v Rhian PATCHING
Jenny INGLE v Matt BRYANT
Graeme BYRNES v Joel SWINDAIL

Week 5 — Monday 14th August 2017

Hazel HOCKLEY v Ryan UNDERWOOD
Donna HOLLAND v Betty MILL
Jenny INGLE v James FORD
Matt BRYANT v Glen BARWICK
Justin BETTES v Tim WILSON
Allan BATES v Tim MITCHELL
Joel SWINDAIL v Jessica LOVETT
Cassie LOVETT v Graeme BYRNES
Reg POLLARD v Ayesha PATTERSON
Rhian PATCHING v Kay HANCOCK

Week 6 — Monday 21st August 2017

Donna HOLLAND v Matt BRYANT
Tim MITCHELL v Joel SWINDAIL
Reg POLLARD v Graeme BYRNES
James FORD v Allan BATES
Jenny INGLE v Kay HANCOCK
Ayesha PATTERSON v Hazel HOCKLEY
Rhian PATCHING v Ryan UNDERWOOD
Jessica LOVETT v Tim WILSON
Glen BARWICK v Justin BETTES
Betty MILL v Cassie LOVETT

Week 7 — Monday 28th August 2017

Ayesha PATTERSON v Joel SWINDAIL
Matt BRYANT v Rhian PATCHING
Kay HANCOCK v Glen BARWICK
Hazel HOCKLEY v Justin BETTES
Reg POLLARD v Jessica LOVETT
James FORD v Donna HOLLAND
Cassie LOVETT v Tim MITCHELL
Jenny INGLE v Betty MILL
Allan BATES v Graeme BYRNES
Ryan UNDERWOOD v Tim WILSON

Top