BVIT Logo & Banner

Week 11 — Monday 9th October 2017

Joel SWINDAIL v Hazel HOCKLEY
Cassie LOVETT v Reg POLLARD
Graeme BYRNES v Kay HANCOCK
Ryan UNDERWOOD v Betty MILL
Matt BRYANT v Ayesha PATTERSON
Tim MITCHELL v James FORD
Jessica LOVETT v Justin BETTES
Donna HOLLAND v Jenny INGLE
Rhian PATCHING v Allan BATES
Tim WILSON v Glen BARWICK

Week 12 — Monday 16th October 2017

Matt BRYANT v James FORD
Justin BETTES v Tim MITCHELL
Rhian PATCHING v Joel SWINDAIL
Tim WILSON v Cassie LOVETT
Kay HANCOCK v Ryan UNDERWOOD
Betty MILL v Jessica LOVETT
Allan BATES v Glen BARWICK
Graeme BYRNES v Ayesha PATTERSON
Hazel HOCKLEY v Jenny INGLE
Donna HOLLAND v Reg POLLARD

Week 13 — Monday 23rd October 2017

Ryan UNDERWOOD v Jessica LOVETT
Betty MILL v Graeme BYRNES
Cassie LOVETT v Jenny INGLE
Ayesha PATTERSON v James FORD
Rhian PATCHING v Reg POLLARD
Justin BETTES v Matt BRYANT
Hazel HOCKLEY v Donna HOLLAND
Tim WILSON v Allan BATES
Joel SWINDAIL v Glen BARWICK
Kay HANCOCK v Tim MITCHELL

Week 14 — Monday 30th October 2017

Tim MITCHELL v Ayesha PATTERSON
Glen BARWICK v Jenny INGLE
Betty MILL v Matt BRYANT
Jessica LOVETT v Kay HANCOCK
James FORD v Justin BETTES
Ryan UNDERWOOD v Graeme BYRNES
Tim WILSON v Rhian PATCHING
Hazel HOCKLEY v Reg POLLARD
Donna HOLLAND v Cassie LOVETT
Joel SWINDAIL v Allan BATES

Week 15 — Monday 6th November 2017

Glen BARWICK v Reg POLLARD
Jessica LOVETT v Ayesha PATTERSON
Tim WILSON v Hazel HOCKLEY
Allan BATES v Jenny INGLE
Donna HOLLAND v Joel SWINDAIL
Rhian PATCHING v Cassie LOVETT
Kay HANCOCK v Matt BRYANT
Betty MILL v James FORD
Graeme BYRNES v Tim MITCHELL
Justin BETTES v Ryan UNDERWOOD

Week 16 — Monday 13th November 2017

Glen BARWICK v Reg POLLARD
Jessica LOVETT v Ayesha PATTERSON
Tim WILSON v Hazel HOCKLEY
Allan BATES v Jenny INGLE
Donna HOLLAND v Joel SWINDAIL
Rhian PATCHING v Cassie LOVETT
Kay HANCOCK v Matt BRYANT
Betty MILL v James FORD
Graeme BYRNES v Tim MITCHELL
Justin BETTES v Ryan UNDERWOOD

Week 17 — Monday 20th November 2017

Tim WILSON v Donna HOLLAND
James FORD v Kay HANCOCK
Allan BATES v Reg POLLARD
Rhian PATCHING v Hazel HOCKLEY
Glen BARWICK v Cassie LOVETT
Jenny INGLE v Joel SWINDAIL
Ryan UNDERWOOD v Ayesha PATTERSON
Tim MITCHELL v Jessica LOVETT
Justin BETTES v Betty MILL
Matt BRYANT v Graeme BYRNES

Week 18 — Monday 27th November 2017

Allan BATES v Cassie LOVETT
Rhian PATCHING v Donna HOLLAND
Ryan UNDERWOOD v Tim MITCHELL
Joel SWINDAIL v Reg POLLARD
Tim WILSON v Jenny INGLE
Hazel HOCKLEY v Glen BARWICK
James FORD v Graeme BYRNES
Kay HANCOCK v Justin BETTES
Matt BRYANT v Jessica LOVETT
Ayesha PATTERSON v Betty MILL

Week 19 — Monday 4th December 2017

Rhian PATCHING v Jenny INGLE
Ryan UNDERWOOD v Matt BRYANT
Glen BARWICK v Donna HOLLAND
Justin BETTES v Graeme BYRNES
Allan BATES v Hazel HOCKLEY
Tim WILSON v Reg POLLARD
Tim MITCHELL v Betty MILL
Joel SWINDAIL v Cassie LOVETT
Ayesha PATTERSON v Kay HANCOCK
James FORD v Jessica LOVETT

Top